Mina åsikter

Det behövs mera kunskap och erfarenhet från den privata sektorn i beslutsfattande både i Vanda och på riksplanet. Å ena sidan kan man inte använda mera pengar än vad man har, men man måste å andra sidan se till att den offentliga servicen är tillräcklig. I arbetslivet ställs man ofta inför liknande frågeställningar trots att ramarna är annorlunda. Jag ställde första gången upp i kommunalvalet 2012 och har nu varit med och påverkat i Vanda i två valperioder. 2019 ställde jag upp i riksdagsvalet. Nedan kan du läsa mera om vad jag skrivit om olika teman:

Familj & utbilding

Jag jobbar för att vi har både privata och kommunala dagisar i Vanda. Dagis och skola får gärna finnas på samma ställe, så det är enklare att följa barnen dit vid behov. Skolbyggnaderna får gärna erbjuda utrymmen också för eftermiddags- och fritidsverksamhet. Efter högstadiet kan våra ungdomar välja bland annat mellan gymnasiet i Helsinge och yrkesskolan Prakticum, som bägge erbjuder svenskspråkig utbildning av hög kvalitet nära hemmet på svenska. Från bägge skolorna går det att fortsätta studera, antingen på yrkeshögskola eller universitet.

Läs relaterade inlägg

I offentligheten har det framkommit att yrkesinstitutet Prakticums ekonomi är i obalans. Skolan har haft samarbetsförhandlingar sedan slutet av januari och dessa torde i skrivande stund vara klara. Prakticums inkomster står till 80 % av statsbidrag, så som andrastadieutbildningen överlag har. Ägarkommunerna, som tillsammans äger 50 % av Prakticum bidrar inte med någon basfinansiering…

Inkommande vecka skall regeringen ta ställning till öppnande av skolorna för de sista dagarna i maj. Det är bra att fundera på att lätta på restriktionerna. Men man skall inte bara fundera på de sista dagarna i maj. Man måste ha en plan på vad eleverna skall göra under de kommande sommarmånaderna.


Energi och miljö

Energipolitik kan inte bara göras utifrån finländskt perspektiv. Vår elmarknad är helintegrerad med den nordiska. Energiproduktionen styrs lämpligast i en förnyelsebar riktning genom handeln med utsläppsrätter. Nationella skatter borde i framtiden ha en mindre betydelse.

Miljöpolitik är mycket mera än koldioxid. Östersjön är inte i bästa skick. Arbetet med att begränsa utsläppen i vårt gemensamma hav skall fortsätta.

Läs relaterade inlägg

|Min debattartikel i Hbl 8.2.2020| I slutet av januari startades ett medborgarinitiativ mot privatisering av vattentjänster. Initiativet samlade på rekordtid långt över de 50.000 underskrifter som behövs för behandling i riksdagen. Efter att ha skrapat lite på ytan av hur branschen sköts idag, instämmer jag inte till fullo.

På YLE pågår en kampanj om plastsopor och hur vi i Finland återvinner plast. Då jag själv tittar i sopkorgen hemma, består det mesta av soporna av olika sorters plaster. Nej – vi har inte ännu börjat sortera plast hemma, främst på grund den långa vägen till sorteringsstationen…

|Min insändare i Hbl 15.3.2019| Jag vill kommentera Sakari Aaltonens svar (Hbl 9.3) på min insändare om energiskatteintäkterna. Jag har inte för avsikt att varna för följderna av att skatteintäkterna sjunker då bruket av fossila bränslen minskar. Det är bra att vi använder mindre fossilt. Vi måste bara förbereda oss på en förändring…

Trafik och omgivning

Ringbanan, ett bra bussnät och stadscyklar är hörnstenar i kollektivtrafiken. Skol- och arbetsresorna skall gå smidigt att göra. Vanda utreder en snabbspårväg från Västerkulla via Dickursby till flygfältet. Inte dåligt i sig, men den är väldigt dyr. Man måste noga utreda vilken nytta den skulle medföra förrän man gör ett investeringsbeslut.

Både privat och kommunal mark skall kunna planeras i staden i samarbete med markägaren. Markaffärer skall bara kunna göras på frivillig basis, utan tvångsinlösning. Planläggningen skall respektera mångfalden i staden, så att vi har kvar såväl stadsaktig miljö som landsbygd. Verksamhetsförutsättningarna för landets enda internationella flygfält skall tryggas.

Läs relaterade inlägg

Skatter

Arbete måste löna sig. Inkomstskatten är så hög att den inte sporrar till arbete. Jag är för en skäligare inkomstskatt. Dessutom vill jag förändra arvsskatten enligt svensk modell, så att man betalar skatt först då man realiserat arvet.

För att kunna erbjuda en bra service åt stadens innevånare, måste Vandas ekonomi vara i balans. Kommunalskatten kan inte vara högre än i de andra städerna i huvudstadsregionen.

Läs relaterade inlägg

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.

Under valkampanjen har flera kandidater lovat mera pengar till många bra ändamål. Det vill jag också. Vi måste satsa mera på skola, universitet och forskning. Familjer behöver mera stöd. Pensioner och studiestöd borde höjas, hälsovården förbättras. Listan på genuint viktiga saker är oändlig…

Försvar och säkerhet

Oberoende av ett eventuellt utökat internationellt försvarssamarbete är grunden i vår försvarspolitik ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Jag är skeptisk till NATO, men mera öppen för ett samarbete med Sverige.

Säkerhet byggs upp i staden genom samarbete mellan till exempel skolan och polisen samt räddningsverket. Den frivilliga sjöräddningen och brandkårsverksamheten kompletterar och underlättar myndigheternas arbete.

Läs relaterade inlägg

Försvarsmakten deltog i NATOs Trident Juncture-övning i Norge i månadsskiftet oktober-november. Deltagande i övningen har av många setts som en vald linje att en dag gå med i NATO. Jag ser det närmast som en övning, där de finländska trupperna kan mäta sig med andra länders försvar och lära sig av dem. Men visst förstår

Hälsa

Den stora SOTE-reformen blir av eller så inte. Oberoende av utfallet tror jag att alla har rätt till vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd hemifrån. Det behövs både allmänna och privata vårdmöjligheter och man skall i mån av möjlighet få kunna välja var man blir vårdad.

Läs relaterade inlägg

|Min ledarartikel i Sjöräddningssällskapets medlemstidning Trossi 1/2021| I nästan ett sekel har sjöräddningsverksamheten understötts med penningautomatmedel. Under vintern har en offentlig debatt om människor med spelproblem ägt rum. Det finns all orsak att diskutera ämnet och ägna det uppmärksamhet. Jag kommer ändå att koncentrera mig på slantens andra sida det vill säga finansieringen av den frivilliga sjöräddningen och dess möjliga förändring.

|Debattartikel i Hbl 27.2.2021| Hufvudstadsbladet går till kraftig attack mot det inhemska penningspelandet och hur det är organiserat, i en synnerligen ensidig ledare 20.2. Det sammanslagna spelbolaget Veikkaus utmålas som ett manipulerande monster som suger ut den sista musten ur sina kunder och organisationerna som beviljas bidrag från överskottet får en stämpel närmast som brottslingar. Ledaren antyder att allt detta dessutom sker totalt utan någon som helst kontroll.

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.