Kristian Rehnström Vantaan kaupungintalon edessä

Mina åsikter

Det behövs mera kunskap och erfarenhet från den privata sektorn i beslutsfattande både i Vanda och på riksplanet. Å ena sidan kan man inte använda mera pengar än vad man har, men man måste å andra sidan se till att den offentliga servicen är tillräcklig. I arbetslivet ställs man ofta inför liknande frågeställningar trots att ramarna är annorlunda. Jag ställde första gången upp i kommunalvalet 2012 och är nu med och påverkar i Vanda den tredje valperioden. 2019 ställde jag upp i riksdagsvalet, vilket jag gör nu 2023 igen. Nedan kan du läsa mera om vad jag skrivit om olika teman:

Familj & utbilding

Jag jobbar för att vi har både privata och kommunala dagisar i Vanda. Dagis och skola får gärna finnas på samma ställe, så det är enklare att följa barnen dit vid behov. Skolbyggnaderna får gärna erbjuda utrymmen också för eftermiddags- och fritidsverksamhet. Efter högstadiet kan våra ungdomar välja bland annat mellan gymnasiet i Helsinge och yrkesskolan Prakticum, som bägge erbjuder svenskspråkig utbildning av hög kvalitet nära hemmet på svenska. Från bägge skolorna går det att fortsätta studera, antingen på yrkeshögskola eller universitet.

Läs relaterade inlägg

|Insändare i Hbl 30.11.2022| Hbl berättar i en artikel om en familjs upplevelser i de svenskspråkiga skolorna i Vanda. Det är bra att media tar fram olika upplevelser i samhället också om de är svåra. Kritik är ett effektivt sätt att förändra på förhållanden. Att rubricera upplevelserna som diskriminering, är dock en väldigt stark anklagelse.

|SFPs fullmäktigegrupps insändare i Vantaan Sanomat 29.10.2022| Ungdomsfullmäktige tog nyss kraftigt ställning till skolmatens kvalitet, eller snarare bristen på den. Den största användargruppens röst kan inte förbigås med en axelryckning, de ungas åsikt måste tas på allvar.


Energi och miljö

Energipolitik kan inte bara göras utifrån finländskt perspektiv. Vår elmarknad är helintegrerad med den nordiska. Energiproduktionen styrs lämpligast i en förnyelsebar riktning genom handeln med utsläppsrätter. Nationella skatter borde i framtiden ha en mindre betydelse.

Miljöpolitik är mycket mera än koldioxid. Östersjön är inte i bästa skick. Arbetet med att begränsa utsläppen i vårt gemensamma hav skall fortsätta.

Läs relaterade inlägg

Inget har diskuterats så livligt under vintern som elpriset och det har varit tungt för både konsumenter och företag. Under nästa riksdagsperiod är det viktigt att fatta sådana beslut, att vi kan undvika den kris vi haft i vinter. Genom rätta beslut kan energin vara nyckeln till Finlands välfärd.

|Insändare i HBL 4.1.2023| Regeringen överlät en proposition till Riksdagen om den så kallade windfall-skatten strax före nyår. Då elprisen varit exceptionellt höga på grund av den europeiska elbristen, anser staten sig ha rätt att ta hand om elbolagens vinster. Med de övertagna medlen vill staten stöda elkunder vars kostnader kraftigt har stigit. Logiken är klar och ändamålet gott. Problemet är att förslaget är grovt orättvist och drabbar främst kommunerna.

|Min debattartikel i Hbl 8.2.2020| I slutet av januari startades ett medborgarinitiativ mot privatisering av vattentjänster. Initiativet samlade på rekordtid långt över de 50.000 underskrifter som behövs för behandling i riksdagen. Efter att ha skrapat lite på ytan av hur branschen sköts idag, instämmer jag inte till fullo.

Trafik och omgivning

Ringbanan, ett bra bussnät och stadscyklar är hörnstenar i kollektivtrafiken. Skol- och arbetsresorna skall gå smidigt att göra. Vanda utreder en snabbspårväg från Västerkulla via Dickursby till flygfältet. Inte dåligt i sig, men den är väldigt dyr. Man måste noga utreda vilken nytta den skulle medföra förrän man gör ett investeringsbeslut.

Både privat och kommunal mark skall kunna planeras i staden i samarbete med markägaren. Markaffärer skall bara kunna göras på frivillig basis, utan tvångsinlösning. Planläggningen skall respektera mångfalden i staden, så att vi har kvar såväl stadsaktig miljö som landsbygd. Verksamhetsförutsättningarna för landets enda internationella flygfält skall tryggas.

Läs relaterade inlägg

Skatter

Arbete måste löna sig. Inkomstskatten är så hög att den inte sporrar till arbete. Jag är för en skäligare inkomstskatt. Dessutom vill jag förändra arvsskatten enligt svensk modell, så att man betalar skatt först då man realiserat arvet.

För att kunna erbjuda en bra service åt stadens innevånare, måste Vandas ekonomi vara i balans. Kommunalskatten kan inte vara högre än i de andra städerna i huvudstadsregionen.

Läs relaterade inlägg

Medan de flesta partier diskuterar hur vi skall få statsfinanserna i balans, är diskussionen om hurdan EU-politik vi skall föra betydligt sparsammare. Den interna marknaden är oerhört viktig för våra företag. Över hälften av vår export går till EU-länder vilket i värde är cirka 60 miljarder euro. EU förtjänar en stor tyngd i vårt beslutsfattande.

|Min insändare i Hbl 7.2.2023| När vi närmar oss riksdagsvalet, har diskussionen om när vi skall få vin i matbutikerna kommit igång. Många tycker att monopol är förlegat. Men vad betyder det här för konsumenterna? Får vi billigare priser och bättre utbud?

|Insändare i HBL 4.1.2023| Regeringen överlät en proposition till Riksdagen om den så kallade windfall-skatten strax före nyår. Då elprisen varit exceptionellt höga på grund av den europeiska elbristen, anser staten sig ha rätt att ta hand om elbolagens vinster. Med de övertagna medlen vill staten stöda elkunder vars kostnader kraftigt har stigit. Logiken är klar och ändamålet gott. Problemet är att förslaget är grovt orättvist och drabbar främst kommunerna.

Försvar och säkerhet

Oberoende av ett utökat internationellt försvarssamarbete är grunden i vår försvarspolitik ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Samarbetet med Sverige är otroligt viktigt. Därför går vi med i Nato tillsammans. Nato möjliggör en planering av försvaret på hela vårt närområde.

Samhället blir allt mer utsatt, då olika system som hjälper i vardagen blir allt vanligare. Cybersäkerhet måste beaktas i allt högre grad. Försörjningsberedskap blev aktuellt då corona-pandemin började. Det är också en del av samhällets totalförsvar.

Läs relaterade inlägg

Republikens president har haft flera träffar och möten med såväl Riksdagens olika utskott som med statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Det verkar som om vi har ett bra samarbete mellan våra demokratiskt valda institutioner. Men på sikt skulle det ändå vara bra att precisera samarbetets former i grundlagen.

För snart trettio år sedan, 1995, blev det möjligt för kvinnor att utföra värnplikt i Finland, vilket definitivt var ett steg framåt för jämställdheten. Under dessa snart trettio år har mycket ändrat, men grundprincipen står kvar. Det är helt frivilligt för kvinnor att välja om de vill tjänstgöra i militären eller inte. Är det månne dags att ta nästa steg, och i så fall vilket?

Hälsa

Social- och hälsovårdsreformen blev verklighet från 2023. Alla har rätt till vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd hemifrån. Det behövs både allmänna och privata vårdmöjligheter och man skall i mån av möjlighet få kunna välja var man blir vårdad.

Läs relaterade inlägg

Välfärdsområdenas nya fullmäktigemedlemmar har en enastående chans att förnya strukturer då de påbörjar sitt uppdrag senare i vår. Många kommuner har dragit sig från större reformer, eftersom verksamheten varit på väg ut redan länge. Nu då varje område kommer att vara resultatet av sammanslagningar, är det viktigt att förändra i stället för att bevara det som varit bara av principskäl.

|Min ledarartikel i Sjöräddningssällskapets medlemstidning Trossi 1/2021| I nästan ett sekel har sjöräddningsverksamheten understötts med penningautomatmedel. Under vintern har en offentlig debatt om människor med spelproblem ägt rum. Det finns all orsak att diskutera ämnet och ägna det uppmärksamhet. Jag kommer ändå att koncentrera mig på slantens andra sida det vill säga finansieringen av den frivilliga sjöräddningen och dess möjliga förändring.

|Debattartikel i Hbl 27.2.2021| Hufvudstadsbladet går till kraftig attack mot det inhemska penningspelandet och hur det är organiserat, i en synnerligen ensidig ledare 20.2. Det sammanslagna spelbolaget Veikkaus utmålas som ett manipulerande monster som suger ut den sista musten ur sina kunder och organisationerna som beviljas bidrag från överskottet får en stämpel närmast som brottslingar. Ledaren antyder att allt detta dessutom sker totalt utan någon som helst kontroll.