Medan de flesta partier diskuterar hur vi skall få statsfinanserna i balans, är diskussionen om hurdan EU-politik vi skall föra betydligt sparsammare. Gällande våra egna finanser har jag alltid tyckt att vår beskattning borde vara lindrigare så den sporrar till arbete och att vi måste se över våra utgifter noggrannare, men nu till EU-politiken.

Den interna marknaden är oerhört viktig för våra företag. Över hälften av vår export går till EU-länder vilket i värde är cirka 60 miljarder euro. Tar man med Stor-Britannien och övriga europeiska länder, växer andelen till två tredjedelar av exporten. Den sannfinländska idén om ett utträde ur EU är absurd. Då EU-medlemskapet också innebär fri rörlighet av människor och kapital, så är investeringar till Finland från andra EU-länder relativt smidiga. Vi skall inte heller glömma resebranschen, där andelen EU-resenärer är märkbar.

Finland måste föra en aktiv och konstruktiv politik i EU. Det hjälper inte att konsekvent motsätta sig förslag. Vi måste bli bättre att påverka i ett tidigt stadium. Stora företag och branschorganisationer är relativt bra på detta, men statens stöd är mycket relevant. Vi borde också bli bättre på att påverka inifrån Kommissionen genom att ha fler finländare på olika positioner.

Eftersom EU-valet är om ett år, har vår nya regering lite tid att förbereda sig på Bryssels kommande femårsperiod. Viktiga ärenden som är på gång är till exempel en förbättring av energimarknadsreglerna. Här gäller det för Finland att förespråka en modell som baserar sig på marknadsekonomi och effektivitet, vilket gynnar oss och investeringar här. Om man går in för skilda lösningar och stöd för varje medlemsstat, så har vi svårt att hävda oss i konkurrensen mot de stora länderna.

EU borde också ha en gemensam linje i handelspolitiken mot USA, där ett stort stödpaket ”IRA” (Inflation Reduction Act) riktats till den lokala industrin för att gynna den gröna omställningen genom skattelättnader och statsstöd. Förhandlingar pågår om europeiska företag kan ta del av stödet eller inte. I en sådan fråga är det klart att Finland utan EU inte har stora möjligheter att hävda sig.

EU-politiken är en stor fråga för vår kommande regering. Den gäller inte bara stats- och europaministrarna, utan alla regeringspartier.

Comments are closed.