Kristian Rehnström Vantaan kaupungintalon edessä

Mina åsikter

Det behövs mera kunskap och erfarenhet från den privata sektorn i beslutsfattande både i Vanda och på riksplanet. Å ena sidan kan man inte använda mera pengar än vad man har, men man måste å andra sidan se till att den offentliga servicen är tillräcklig. I arbetslivet ställs man ofta inför liknande frågeställningar trots att ramarna är annorlunda. Jag ställde första gången upp i kommunalvalet 2012 och är nu med och påverkar i Vanda den tredje valperioden. 2019 ställde jag upp i riksdagsvalet, vilket jag gör nu 2023 igen. Nedan kan du läsa mera om vad jag skrivit om olika teman:

Familj & utbilding

Jag jobbar för att vi har både privata och kommunala dagisar i Vanda. Dagis och skola får gärna finnas på samma ställe, så det är enklare att följa barnen dit vid behov. Skolbyggnaderna får gärna erbjuda utrymmen också för eftermiddags- och fritidsverksamhet. Efter högstadiet kan våra ungdomar välja bland annat mellan gymnasiet i Helsinge och yrkesskolan Prakticum, som bägge erbjuder svenskspråkig utbildning av hög kvalitet nära hemmet på svenska. Från bägge skolorna går det att fortsätta studera, antingen på yrkeshögskola eller universitet.

Läs relaterade inlägg

I offentligheten har det framkommit att yrkesinstitutet Prakticums ekonomi är i obalans. Skolan har haft samarbetsförhandlingar sedan slutet av januari och dessa torde i skrivande stund vara klara. Prakticums inkomster står till 80 % av statsbidrag, så som andrastadieutbildningen överlag har. Ägarkommunerna, som tillsammans äger 50 % av Prakticum bidrar inte med någon basfinansiering…

Inkommande vecka skall regeringen ta ställning till öppnande av skolorna för de sista dagarna i maj. Det är bra att fundera på att lätta på restriktionerna. Men man skall inte bara fundera på de sista dagarna i maj. Man måste ha en plan på vad eleverna skall göra under de kommande sommarmånaderna.


Energi och miljö

Energipolitik kan inte bara göras utifrån finländskt perspektiv. Vår elmarknad är helintegrerad med den nordiska. Energiproduktionen styrs lämpligast i en förnyelsebar riktning genom handeln med utsläppsrätter. Nationella skatter borde i framtiden ha en mindre betydelse.

Miljöpolitik är mycket mera än koldioxid. Östersjön är inte i bästa skick. Arbetet med att begränsa utsläppen i vårt gemensamma hav skall fortsätta.

Läs relaterade inlägg

På YLE pågår en kampanj om plastsopor och hur vi i Finland återvinner plast. Då jag själv tittar i sopkorgen hemma, består det mesta av soporna av olika sorters plaster. Nej – vi har inte ännu börjat sortera plast hemma, främst på grund den långa vägen till sorteringsstationen…

|Min insändare i Hbl 15.3.2019| Jag vill kommentera Sakari Aaltonens svar (Hbl 9.3) på min insändare om energiskatteintäkterna. Jag har inte för avsikt att varna för följderna av att skatteintäkterna sjunker då bruket av fossila bränslen minskar. Det är bra att vi använder mindre fossilt. Vi måste bara förbereda oss på en förändring…

|Min insändare i Hbl 6.3.2019| Vi är många som är eniga om att vi måste minska på växthusgaserna för att motverka klimatförändringen. Både biltillverkarna och energi-industrin har kontinuerligt minskat på koldioxidutsläppen, dels på grund av den allmänna opinionen men kanske mest av allt för att det är mer lönande att ha en klimatsmart produktion. Lönsamheten består av två huvudelement: en premie producenten kan ta ut på en grönare produkt och samhällsstyrning, som gör det dyrare att ha stora utsläpp i produktionen. Den senare består av  handeln på utsläppsrätter och skatt på energin…

Trafik och omgivning

Ringbanan, ett bra bussnät och stadscyklar är hörnstenar i kollektivtrafiken. Skol- och arbetsresorna skall gå smidigt att göra. Vanda utreder en snabbspårväg från Västerkulla via Dickursby till flygfältet. Inte dåligt i sig, men den är väldigt dyr. Man måste noga utreda vilken nytta den skulle medföra förrän man gör ett investeringsbeslut.

Både privat och kommunal mark skall kunna planeras i staden i samarbete med markägaren. Markaffärer skall bara kunna göras på frivillig basis, utan tvångsinlösning. Planläggningen skall respektera mångfalden i staden, så att vi har kvar såväl stadsaktig miljö som landsbygd. Verksamhetsförutsättningarna för landets enda internationella flygfält skall tryggas.

Läs relaterade inlägg

Båttrafiken är mycket livlig i år. Kanske livligare än någonsin förr. Det kan bero på att finländarna semestrar hemma i år. Men den nya sjötrafiklagen har säkert också gjort det enklare att åka ut på en tur, då det blivit lättare att hyra en båt. Då trafiktätheten har ökat betydligt jämfört med förr, borde skepparna kanske förbereda sig bättre för sin uppgift.

Skatter

Arbete måste löna sig. Inkomstskatten är så hög att den inte sporrar till arbete. Jag är för en skäligare inkomstskatt. Dessutom vill jag förändra arvsskatten enligt svensk modell, så att man betalar skatt först då man realiserat arvet.

För att kunna erbjuda en bra service åt stadens innevånare, måste Vandas ekonomi vara i balans. Kommunalskatten kan inte vara högre än i de andra städerna i huvudstadsregionen.

Läs relaterade inlägg

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.

Under valkampanjen har flera kandidater lovat mera pengar till många bra ändamål. Det vill jag också. Vi måste satsa mera på skola, universitet och forskning. Familjer behöver mera stöd. Pensioner och studiestöd borde höjas, hälsovården förbättras. Listan på genuint viktiga saker är oändlig…

Försvar och säkerhet

Oberoende av ett utökat internationellt försvarssamarbete är grunden i vår försvarspolitik ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Samarbetet med Sverige är otroligt viktigt. Därför går vi med i Nato tillsammans. Nato möjliggör en planering av försvaret på hela vårt närområde.

Samhället blir allt mer utsatt, då olika system som hjälper i vardagen blir allt vanligare. Cybersäkerhet måste beaktas i allt högre grad. Försörjningsberedskap blev aktuellt då corona-pandemin började. Det är också en del av samhällets totalförsvar.

Läs relaterade inlägg

Finlands utrikeshandel är otroligt beroende av att handelssjöfarten också i kristider kan löpa på Östersjön utan störningar. Sverige har en nyckelposition i säkrandet i och med sin långa kust. Det är mycket viktigt att Finland och Sverige tillsammans kan planera hur vår trafik bäst kan försvaras. Det här är effektivast att göra under Natos paraply.

|Insändare i Hbl 25.2.2022| De ivrigaste Natoförespråkarna har krävt att vi skall skicka in en ansökan omedelbart. Då man går in för ett medlemskap, borde man analysera vad man kan bidra med till det gemensamma bästa. Inte bara koncentrera sig på vad man kan få. Och hur kommer Nato att förändras?

Försvarsmakten deltog i NATOs Trident Juncture-övning i Norge i månadsskiftet oktober-november. Deltagande i övningen har av många setts som en vald linje att en dag gå med i NATO. Jag ser det närmast som en övning, där de finländska trupperna kan mäta sig med andra länders försvar och lära sig av dem. Men visst förstår

Hälsa

Social- och hälsovårdsreformen blev verklighet från 2023. Alla har rätt till vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd hemifrån. Det behövs både allmänna och privata vårdmöjligheter och man skall i mån av möjlighet få kunna välja var man blir vårdad.

Läs relaterade inlägg

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.