Mina åsikter

Det behövs mera kunskap och erfarenhet från den privata sektorn i beslutsfattande både i Vanda och på riksplanet. Å ena sidan kan man inte använda mera pengar än vad man har, men man måste å andra sidan se till att den offentliga servicen är tillräcklig. I arbetslivet ställs man ofta inför liknande frågeställningar trots att ramarna är annorlunda. Jag ställde första gången upp i kommunalvalet 2012 och har nu varit med och påverkat i Vanda i två valperioder. 2019 ställde jag upp i riksdagsvalet. Nedan kan du läsa mera om vad jag skrivit om olika teman:

Familj & utbilding

Jag jobbar för att vi har både privata och kommunala dagisar i Vanda. Dagis och skola får gärna finnas på samma ställe, så det är enklare att följa barnen dit vid behov. Skolbyggnaderna får gärna erbjuda utrymmen också för eftermiddags- och fritidsverksamhet. Efter högstadiet kan våra ungdomar välja bland annat mellan gymnasiet i Helsinge och yrkesskolan Prakticum, som bägge erbjuder svenskspråkig utbildning av hög kvalitet nära hemmet på svenska. Från bägge skolorna går det att fortsätta studera, antingen på yrkeshögskola eller universitet.

Läs relaterade inlägg

Riksdagen beslöt den 27 februari att förkasta medborgarinitiativet om avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Själva undervisningen i gymnasierna och yrkesinstituten är ju gratis, men studiematerial och eventuella andra kostnader kommer till. Jag tycker att alla unga, oberoende av familjens ekonomiska resurser skall ha en realistisk möjlighet till andra stadiets utbildning. Frågan är närmast hur man gör det i praktiken…


Energi och miljö

Energipolitik kan inte bara göras utifrån finländskt perspektiv. Vår elmarknad är helintegrerad med den nordiska. Energiproduktionen styrs lämpligast i en förnyelsebar riktning genom handeln med utsläppsrätter. Nationella skatter borde i framtiden ha en mindre betydelse.

Miljöpolitik är mycket mera än koldioxid. Östersjön är inte i bästa skick. Arbetet med att begränsa utsläppen i vårt gemensamma hav skall fortsätta.

Läs relaterade inlägg

Trafik och omgivning

Ringbanan, ett bra bussnät och stadscyklar är hörnstenar i kollektivtrafiken. Skol- och arbetsresorna skall gå smidigt att göra. Vanda utreder en snabbspårväg från Västerkulla via Dickursby till flygfältet. Inte dåligt i sig, men den är väldigt dyr. Man måste noga utreda vilken nytta den skulle medföra förrän man gör ett investeringsbeslut.

Både privat och kommunal mark skall kunna planeras i staden i samarbete med markägaren. Markaffärer skall bara kunna göras på frivillig basis, utan tvångsinlösning. Planläggningen skall respektera mångfalden i staden, så att vi har kvar såväl stadsaktig miljö som landsbygd. Verksamhetsförutsättningarna för landets enda internationella flygfält skall tryggas.

Läs relaterade inlägg

|Min insändare i Hbl 5.10.2019| En aktiv diskussion om placering av en ny depå för närtågen pågår i Esbo och Kyrkslätt. I insändaren ger jag min syn på saken i egenskap av styrelsemedlem i HRT. Ilmala depås kapacitet är fullt utnyttjad, fler tåg får inte rum där…

|Min insändare i Östnyland 9.4.2019| Spårförbindelser både mellan städer och i städernas kollektivtrafik planeras. Så som ÖN rapporterar (5.4) lockar spår till utveckling av de områden som finns nära det. Nackdelen är investeringskostnaden. Direktbanan Helsingfors-Borgå-Kouvola skulle kosta två miljarder euro…

|Min artikel i NJK nytt 1/2019| Jag har kört fritidsbåt sedan barnsben, från jolle till motorbåt. Jag har alltid varit medveten om vem som varit skeppare ombord, antingen jag själv eller så någon annan. Men om man lusläser den nuvarande sjötrafiklagen är det självklara långt ifrån säkert. Jag blev nog så förvånad då jag satte mig in i lagparagraferna…

Skatter

Arbete måste löna sig. Inkomstskatten är så hög att den inte sporrar till arbete. Jag är för en skäligare inkomstskatt. Dessutom vill jag förändra arvsskatten enligt svensk modell, så att man betalar skatt först då man realiserat arvet.

För att kunna erbjuda en bra service åt stadens innevånare, måste Vandas ekonomi vara i balans. Kommunalskatten kan inte vara högre än i de andra städerna i huvudstadsregionen.

Läs relaterade inlägg

En bra beskattning skall vara förutsägbar och rättvis. Den nuvarande arvsskatten är allt annat än det. För ett familjeföretag kan arvsskatten vara ödesdiger. Det samma gäller för jordbruk. Ett familjeföretag råkar i medeltal ut för ägarens frånfälle ungefär vart 30:e år. Det betyder att skattebjörnen lägger in sin stora ram i företagets kassakista och utmäter

Försvar och säkerhet

Oberoende av ett eventuellt utökat internationellt försvarssamarbete är grunden i vår försvarspolitik ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Jag är skeptisk till NATO, men mera öppen för ett samarbete med Sverige.

Säkerhet byggs upp i staden genom samarbete mellan till exempel skolan och polisen samt räddningsverket. Den frivilliga sjöräddningen och brandkårsverksamheten kompletterar och underlättar myndigheternas arbete.

Läs relaterade inlägg

Hälsa

Social- och hälsovårdsreformen blir verklighet från 2023. Alla har rätt till vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd hemifrån. Det behövs både allmänna och privata vårdmöjligheter och man skall i mån av möjlighet få kunna välja var man blir vårdad.

Läs relaterade inlägg