I offentligheten har det framkommit att yrkesinstitutet Prakticums ekonomi är i obalans. Skolan har haft samarbetsförhandlingar sedan slutet av januari och dessa torde i skrivande stund vara klara. Prakticums inkomster står till 80 % av statsbidrag, så som andrastadieutbildningen överlag har. Ägarkommunerna, som tillsammans äger 50 % av Prakticum bidrar inte med någon basfinansiering. Det är egentligen inte deras uppgift.

Studenterna lider i första hand

Ur studerandes synvinkel spelar Prakticum en viktig roll. Det är den enda svenskspråkiga yrkesskolan i huvudstadsregionen. Efter grundskolan skall ungdomarna fortsätta antingen i gymnasium eller yrkesskola. Då måste vi kunna erbjuda bägge alternativen. I Vanda har vi gjort ett beslut att vi vill erbjuda en yrkesutbildning som är mångsidig, av hög kvalitet, nära hemmet och på svenska.

Det är bra att skolan själv söker inbesparingar, trots att det är tråkigt att det till en del går ut över personalen. Kommunerna har en ansträngd ekonomi och kan inte stå för större extra bidrag. Men det finns en rättviseaspekt, som vi måste beakta. Vi kan inte ha ett system, som missgynnar de svenskspråkiga studerandena. Då yrkesutbildning på finska i många fall sköts av en kommun, ansvarar den till slut att ekonomin går ihop. Oftast är de finskspråkiga yrkesskolorna betydligt större än Prakticum, vilket ger betydliga skalfördelar och en lägre medelkostnad per elev.

Utvidgningen av läroplikten kostar

Då läroplikten på hösten förlängs och blir avgiftsfri, kommer Prakticums ekonomi att ansträngas ytterligare. Statsbidraget är sannolikt otillräckligt jämfört med kostnaderna och det betalas i efterskott. Det är allmänt känt att de största kostnaderna äger rum under den första studieterminen, då studenten behöver dator och annan utrustning. Helt klar är att skolans driftskapital stiger. Det är pengar som binds och måste finansieras på något sätt. I Prakticums fall är det frågan om 0,3 – 0,5 M€.

Om man inte kan få mera statsbidrag, så måste ägarna förhandla för att lösa situationen. Jag hoppas att de olika ägarkommunerna kan hitta en gemensam linje och jag ställer också min förväntan till att de privata ägarna deltar, för att hjälpa till i situationen. Prakticum är en viktig del av vårt utbildningsnät som vi måste jobba för.

Comments are closed.