Riksdagen beslöt den 27 februari att förkasta medborgarinitiativet om avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Själva undervisningen i gymnasierna och yrkesinstituten är ju gratis, men studiematerial och eventuella andra kostnader kommer till. Jag tycker att alla unga, oberoende av familjens ekonomiska resurser skall ha en realistisk möjlighet till andra stadiets utbildning. Frågan är närmast hur man gör det i praktiken.

Den helt avgiftsfria utbildningen skulle kosta ungefär 100 miljoner euro per år. Enligt Utbildningsstyrelsens enkät till gymnasiefamiljerna anser 65 % att kostnaderna är skäliga och endast 6 % ansåg att de ekonomiska svårigheterna är märkbara. Att avbryta studierna förekommer, men att göra det av ekonomiska orsaker är ovanligt. Det säger ju inte att det inte skulle förekomma och i så fall har samhället misslyckats.

Kostnaden på 100 miljoner euro är märkbar. Då det klart framkommer att majoriteten av familjerna inte anser sig behöva ett stöd, ter sig det underligt att driva genom det. Vi kan göra mycket annat gott med 100 miljoner euro, till exempel anställa 1.300 nya lärare eller 2.500 barnskötare till daghemmen. De här resurserna kunde motarbeta utslagningen i skolorna. Som exempel kan nämnas att andelen elever som lämnar grundskolan helt utan betyg har gått upp från 0,33 % till 0,54 % på de fem senaste åren.

Istället för att satsa på en allmän kostnadsfrihet av andra stadiet, skall vi satsa på att stöda dem som har det största behovet. Som jag tidigare redan sagt, så tycker jag det är viktigt att alla skall ha samma möjligheter till god utbildning oberoende av familjens ekonomiska situation.

Comments are closed.