Kristian Rehnström Vantaan kaupungintalon edessä

Staden

Jag är sedan juni 2017 första suppleant för SFP i stadsfullmäktige i Vanda. Fullmäktigegruppen består av två ordinarie medlemmar och två suppleanter, som aktivt delar på beslutsfattandet. Som ordförande i Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion och medlem i nämnden är skol- och dagisfrågorna på mitt ansvar. Jag sitter också som styrelsemedlem i Helsingforsregionens Trafik, HRT. Klicka på en rubrik för att läsa mera.

Dagvård / småbarnpedagogik

Vanda har ett utbrett svenskspråkigt dagvårdsnät bestående av både kommunala och privata daghem. På det sättet hålls staden attraktiv som bostadsplats och familjer kan välja vilken dagvårdsform som passar dem bäst. Staden arbetar fram en dagvårdslöning för de växande områden som Kivistö och Aviapolis/Herrgårdsforsen.

Läs relaterade inlägg

Skolan

Vandas skolnät består av fyra svenskspråkiga lågstadier och ett högstadium och gymnasium i Helsinge. Till alla skolor skall man komma smidigt med allmänna kommunikationsmedel. Skoltaxi kompletterar trafiken på de lägre klasserna. Andra stadiets utbildning ordnas av Prakticum där Vanda är delägare. Inneluften i skolbyggnaderna måste vara bra.

Läs relaterade inlägg

Markpolitik och planläggning

Både privat och kommunal mark skall kunna planeras i staden i samarbete med markägaren. Markaffärer skall bara kunna göras på frivillig basis, utan tvångsinlösning. Planläggningen skall respektera mångfalden i staden, så att vi har kvar såväl stadsaktig miljö som landsbygd. Verksamhetsförutsättningarna för landets enda internationella flygfält skall tryggas

Läs relaterade inlägg

Kommunalskatten och Vandas ekonomi

För att kunna erbjuda en bra service åt stadens innevånare, måste Vandas ekonomi vara i balans. Det är ohållbart att ha en högre kommunalskatt än i övriga huvudstadsregionen. Under 2016 – 2018 har vi kunnat avkorta på stadens skulder med nästan 200 M€. En sådan politik måste vi fortsätta med.

Läs relaterade inlägg

Trafik och kommunication

Ringbanan, ett bra bussnät och snart också stadscyklar är hörnstenar i kollektivtrafiken. Vanda utreder för tillfället också en snabbspårväg från Västerkulla via Dickursby till flygfältet. Inte dåligt i sig, men den är väldigt dyr. Man måste noga utreda vilken nytta den skulle medföra förrän man gör ett investeringsbeslut.

Läs relaterade inlägg

|Min insändare i Hbl 5.10.2019| En aktiv diskussion om placering av en ny depå för närtågen pågår i Esbo och Kyrkslätt. I insändaren ger jag min syn på saken i egenskap av styrelsemedlem i HRT. Ilmala depås kapacitet är fullt utnyttjad, fler tåg får inte rum där…

|Min insändare i Östnyland 9.4.2019| Spårförbindelser både mellan städer och i städernas kollektivtrafik planeras. Så som ÖN rapporterar (5.4) lockar spår till utveckling av de områden som finns nära det. Nackdelen är investeringskostnaden. Direktbanan Helsingfors-Borgå-Kouvola skulle kosta två miljarder euro…

Idrott och fritid

Vanda skall ha mångsidiga fritidsaktiviteter för barn och unga och erbjuda dessa bra utrymmen. Vanda Musikinstitut är en viktig sammanförande del för den svenskspråkiga kulturen i staden.

Läs relaterade inlägg

Social- och hälsovårdspolitik

Det är oberoende av den eventuella SOTE-reformen viktigt att vi har ett fungerande nät av hälsostationer i staden där man kan få service på båda inhemska språken.

Läs relaterade inlägg