Kristian rehnström Arvils Aseradens

Riksdagen

Jag ställde upp i riksdagsvalet våren 2019 för att samhälleliga frågor alltid har intresserat mig. Jag har också alltid varit intresserad av att påverka. Då jag under de senaste tio åren har jobbat med att påverka i mitt arbete i krävande situationer, tyckte jag att det skulle vara intressant att vara med i valet. Jag anser att det behövs kunskap och erfarenhet från den privata sektorn med i riksdagen. Nedan finner du mina åsikter angående rikspolitiken (klicka på en rubrik för att läsa mera):

Familjepolitik

Finländska familjer får allt färre barn och allt senare. Det är upp till var och en att själv bestämma hur många barn man önskar och när. Men om samhällets funktion gör detta svårt, så behöver vi förändra på familjepolitiken.

Läs relaterade inlägg

Undervisningspolitik

Som medlem i Undervisningsnämnden och ordförande i dess Svenskspråkiga sektion är jag mycket insatt i dagvården, skolan och andra stadiets utbildning och i vilka resurser man måste ge åt dem.

Läs relaterade inlägg

Riksdagen beslöt den 27 februari att förkasta medborgarinitiativet om avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Själva undervisningen i gymnasierna och yrkesinstituten är ju gratis, men studiematerial och eventuella andra kostnader kommer till. Jag tycker att alla unga, oberoende av familjens ekonomiska resurser skall ha en realistisk möjlighet till andra stadiets utbildning. Frågan är närmast hur man gör det i praktiken…

Högskolepolitik

Jag är oroad över resurserna för våra universitet och högskolor, som skall driva fram forskning och utbilda studenterna. Finland behöver bägge för att vår industri skall klara sig i den internationella konkurrensen.

Läs relaterade inlägg

Energi- och miljöpolitik

Energipolitik kan inte bara göras utifrån finländskt perspektiv. Vår elmarknad är helintegrerad med den nordiska. Energiproduktionen styrs lämpligast i en förnyelsebar riktning genom handeln med utsläppsrätter. Nationella skatter borde i framtiden ha en mindre betydelse.

Miljöpolitik är mycket mera än koldioxid. Östersjön är inte i bästa skick. Arbetet med att begränsa utsläppen i vårt gemensamma hav skall fortsätta.

Läs relaterade inlägg

|Min insändare i Hbl 6.3.2019| Vi är många som är eniga om att vi måste minska på växthusgaserna för att motverka klimatförändringen. Både biltillverkarna och energi-industrin har kontinuerligt minskat på koldioxidutsläppen, dels på grund av den allmänna opinionen men kanske mest av allt för att det är mer lönande att ha en klimatsmart produktion. Lönsamheten består av två huvudelement: en premie producenten kan ta ut på en grönare produkt och samhällsstyrning, som gör det dyrare att ha stora utsläpp i produktionen. Den senare består av  handeln på utsläppsrätter och skatt på energin…

Försvarspolitik

Oberoende av ett eventuellt utökat internationellt försvarssamarbete är grunden i vår försvarspolitik ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Jag är skeptisk till NATO, men mera öppen för ett samarbete med Sverige.

Läs relaterade inlägg

Skattepolitik

Arbete måste löna sig. Inkomstskatten är så hög att den inte sporrar till arbete. En viss progressivitet är acceptabel, men någon gräns borde det ändå finnas. Jag är för en skäligare inkomstskatt. Dessutom vill jag förändra arvsskatten enligt svensk modell, så att man betalar skatt först då man realiserat egendomen man ärvt

Läs relaterade inlägg

|Min insändare i Hbl 6.3.2019| Vi är många som är eniga om att vi måste minska på växthusgaserna för att motverka klimatförändringen. Både biltillverkarna och energi-industrin har kontinuerligt minskat på koldioxidutsläppen, dels på grund av den allmänna opinionen men kanske mest av allt för att det är mer lönande att ha en klimatsmart produktion. Lönsamheten består av två huvudelement: en premie producenten kan ta ut på en grönare produkt och samhällsstyrning, som gör det dyrare att ha stora utsläpp i produktionen. Den senare består av  handeln på utsläppsrätter och skatt på energin…

En bra beskattning skall vara förutsägbar och rättvis. Den nuvarande arvsskatten är allt annat än det. För ett familjeföretag kan arvsskatten vara ödesdiger. Det samma gäller för jordbruk. Ett familjeföretag råkar i medeltal ut för ägarens frånfälle ungefär vart 30:e år. Det betyder att skattebjörnen lägger in sin stora ram i företagets kassakista och utmäter

Social- och hälsovårdspolitik

Den stora SOTE-reformen blir av eller så inte. Oberoende av utfallet tror jag att alla har rätt till vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd hemifrån. Det behövs både allmänna och privata vårdmöjligheter och man skall i mån av möjlighet få kunna välja var man blir vårdad.

Läs relaterade inlägg